Na het succes van de tijdelijke tentoonstelling « De Marine : gisteren, vandaag en morgen », georganiseerd in 1996 ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de Zeemacht, werd besloten een permanente voorstelling van de Marine op te bouwen in de schoot van onze instelling, en dit in samenwerking met de Marinstaf van toen.

 

Sinds 10 jaar heeft de sectie Marine de opdracht de verschillende verzamelingen betreffende onze maritieme geschiedenis uit te breiden, te bewaren en tentoon te stellen. Op de « driehoekige » koer bevinden zich het koninklijk jacht « Avila »  van wijlen Zijne Majesteit Koning Boudewijn en de riviersnelboot « P903 Meuse  ». Een bijzondere aandacht wordt besteed aan diverse collectiestukken, zoals het telegeleide mijnenbestrijdingstuig (PAP) dat dienst deed aan boord van onze mijnenjagers, aan de documentatie en de uniformen. Het geheel wordt verrijkt door een fotografische en multimedia-ondersteuning om de geschiedenis en de evolutie van de Marine te tonen in haar opdrachten van escorte van de koopvaardij, de mijnenbestrijding en de hulp aan de Natie.

 

 

 

Het doel van de sectie Marine bestaat in eerste instantie uit het tonen van de opdrachten en taken van de Marine en haar materieel. Tevens krijgt het publiek de gelegenheid uitgebreider kennis te maken met de gewoontes en het reilen en zeilen van de zeeman, aan de hand van een uitstalraam onder het motto “De Marine tot Uw dienst”, die de aandacht van elke voorbijganger trekt op de bestaansreden van een marine. Ons land is, door de centrale ligging in het hart van Europa, een centrum van uitwisseling voor talrijke ondernemingen. De Noordzee vormt onze poort op de wereld, 75% van de handelsgoederen lopen via het water, 75 % van de wereldbol wordt ingenomen door de zeeën en oceanen, men kan vanuit Oostende per schip de wereld rondvaren zonder één enkele grens te overschrijden, zonder toelating te moeten vragen, zonder het betalen van één of andere doorvaarttol.

 

Voor het verzekeren van deze tentoonstelling, het dagelijks onderhoud en de restauratie, telt de sectie Marine actueel drie personeelsleden (1  opdrachthouder, 1 technische verantwoordelijk en 1 beheerder van de verzamelingen), die, vanzelfsprekend, kunnen rekenen op de steun van de vrijwilligers van de VZW « KLM –Marine ».

 

De sectie Marine doet echter meer. Zij geeft ook raad aan onze wetenschappelijke medewerkers in het kader van hun historisch onderzoek en levert steun aan organisaties van intra- of extra-muros tentoonstellingen. Zij is eveneens historisch raadgever van deMarinecomponente van Defensie voor wat betreft de maritieme tradities, de marineheraldiek, en de geschiedenis van de verschillende eenheden die bestaan hebben. Zij beantwoordt diverse vragen om inlichtingen vanwege het publiek, modelbouwers of oudgedienden van de Marine over schepen, biografische opzoekingen of heldendaden van onze zeelui. Voor wat betreft de archivering en het beheer van de documenten, de zeekaarten, de scheepsplannen, foto’s, en zo meer werkt de sectie Marine nauw samen met het documentatiecentrum van de marine “NAVIDOC-MARINES ”, waar specialisten U graag, elke dinsdag, helpen en leiden in Uw opzoekingen.

 

Ook al bevindt de zee zich op ± 100 km van Brussel, toch blijft de sectie Marine actief in alles wat te maken heeft met het maritieme milieu. Onze ploeg van specialisten blijft te Uwer beschikking zo U vragen betreffende de Marine of haar geschiedenis mocht hebben.

Marinezaal