Al vanaf de regering van onze eerste vorst, Koning Leopold I, is het een traditie in de Koninklijke familie dat de broer van de Koning het marine-uniform draagt. Zij brengt alzo haar belangstelling voor de maritieme wereld tot uiting.

 

Op 15 mei 1953 wordt prins Albert benoemd tot marine-aspirant (vandaag vaandrig-ter-zee 2de klas) en op 18 mei legt hij de eed af op het Wapenplein in Oostende, de hand op het vaandel van de Zeemacht.

 

Zijn maritieme loopbaan verloopt op klassieke wijze: een vorming zoals deze van elke leerling officier dek in het opleidingscentrum te Brugge, gevolgd door een kruisvaart aan boord van het fregat “F910 Luitenant T/Z Victor Billet”. Hij beëindigt zijn nautische vorming op 1 augustus 1953 na een reis waarbij wordt aangelegd in Napels, Athene, Istanboel, Malta, Algiers, Cadix en Lissabon. Op zee vervult Prins Albert de dagdagelijkse taken van een dekofficier en loopt hij de wachten 8 – 12 en 20 – 24. In de aanleghavens herneemt hij zijn taak van “ambassadeur” en wordt hij ontvangen door de hoogste autoriteiten van de bezochte landen.

 

Benoemd tot vaandrig-ter-zee, legt hij, op 5 juni 1956, de eerste steen van de Mijnenbestrijdingsschool te Oostende. Deze school heeft een wereldwijde bekendheid opgebouwd in de mijnenbestrijding.

 

In 1957 wordt de Prins luitenant-ter-zee. Op 2 juli 1959 krijgt hij, ter gelegenheid van zijn huwelijk met Prinses Paola Ruffo di Calabria, de rang van fregatkapitein. In 1964 wordt hij kapitein-ter-zee en op 20 juli 1971, bij de 25ste verjaardag van de Zeemacht, commodore, op dat ogenblik de hoogste graad in de Belgische Marine.

 

Op 27 september 1976 huldigt de Prins van Luik, ondertussen benoemd tot divisie-admiraal, de nieuwe basis van Zeebrugge, in aanwezigheid van de Minister van Landsverdediging.

 

Bij zijn eedaflegging als Koning der Belgen, wordt Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Albert benoemd tot vice-admiraal (equivalent met luitenant-generaal).

 

In 2002 beslist de Regering een volledige hervorming van Defensie door te voeren. De vorst, als opperbevelhebber van de Krijgsmacht, wordt bij die gelegenheid admiraal (generaal).

 

Koning Albert II heeft, al die tijd, gewenst op de hoogte te blijven van de evolutie van de marine en van de verschillende maritieme operaties. Maar de belangstelling van de vorst voor het gebeuren op zee bleef niet beperkt tot de militaire Marine. Hij bekommert zich ook over het gebeuren in de havens en over de politiek van het maritiem transport in het kader van de buitenlandse handel.

Koning Albert II