Het historisch peloton van het Korps Torpedisten en Zeelieden is het levende uitstalraam van de VZW «De Vrienden van de Sectie Marine van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgs-geschiedenis”.


Ter gelegenheid van de herinneringsplechtigheden van de 80ste verjaardag van het einde van de Grote Oorlog in 1994, sprak divisie-admiraal M. Verhulst, Stafchef van de Marine, de wens uit een peloton in « uniformen uit die tijd » samen te stellen voor het traditioneel defilé van 21 juli. Dit weer samengesteld peloton van het Korps Torpedisten en Zeelieden zou hulde brengen aan de offers die werden gebracht sinds 1914 en onderlijnen welke rol, onder verschillende benamingen, door de Belgische militaire Marine bij de bevrijding van ons land werd gespeeld.


Een vijftiental uniformen werden besteld en aangemaakt bij de Nationale Marine in Franknjk. Jammer genoeg kende het plan voor dit historisch defilé om diverse redenen, ondermeer budgettaire, geen concrete uitvoering.


Enige rnaanden later werd, tijdens een werkvergadering bij de Heer Lefévre, Hoofdconservator van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (KLM), aan de verschillende, in het museum aanwezige, vzw’s voorgesteld om de 75ste
verjaarding van de oprichting van het KLM in het Jubelpark mede te animeren op 20 september 1998.


De VZW KLM Marine maakt van deze gelegenheid gebruik om opnieuw het project van het historisch peloton van het Korps Torpedisten en Zeelieden naar voor te schuiven.


De dienst Publieke relaties van de Marine, door tussenkomst van korvetkapitein Delprat, levert de unifonnen en het KLM stelt de wapens uit die tijd ter beschikking, zodat de wedersamenstelling zo realistisch mogelijk wordt.

Het peloton kent gedurende de ganse dag van de viering een enorm succes bij het publiek. Sindsdien heeft het reeds talrijke opdrachten van publieke relaties ten voordele van de Marine en het KLM op zijn actief en herinnert het voortdurend aan ons vroeger en hedendaags maritiem leven!


Het peloton van het Korps Torpedisten en Zeelieden van de VZW “De Vrienden van de Sectie Marine van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis” legt, bij elke gelegenheid, contacten en smeedt vriendschapsbanden met bestaande verenigingen die een nauw verband hebben met zijn activiteiten.


Indien onze activiteiten Uw interesse wegdragen of indien U bijkomende inlichtingen wenst, aarzel dan niet en vervoeg ons. Samen kunnen we nog een lange weg afleggen en aan onze toeschouwers een venster openen op onze Marine en haar geschiedenis.

 


 

Het historisch peloton KTZ